Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

10-11/2023 - Práce v našich kroužcích, stavba nové stanice Čáslav,

V tomto článku popisuji práci v našich kroužcích včetně hodin teorie a modelového provozu. Jak jsem v minulém záznamu naší kroniky slíbil, uvedu zde také trochu podrobněji postup výstavby naší nové stanice Čáslav, ale i jiné věci, na kterých průběžně pracujeme. Naše práce ilustrují fotografie pod článkem.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Práce v kroužcích
V kroužcích začátečníků probíráme s chlapci během hodin teorie návěstní předpisy skutečné železnice nutné k pochopení pravidel provozu na našem modelovém kolejišti. Modelový provoz musí mít nějaká pravidla, takže využíváme v co největší míře pravidel skutečné železnice. Modelový provoz je během každé schůzky v rozsahu zhruba jedné hodiny, takže chlapci tato pravidla názorně zažijí. Kromě toho připavujeme pro naše malé svěřence vystřihovánky modelů budov podle skutečné železnice (konkrétně velmi pěkně vytvořené malé stavby od Mirka Londina z olomouckého DDM), je to dobrá průprava pro pozdější stavbu modelů budov ze stavebnic z laserovaného papíru. S modelářskými prácemi začneme od ledna 2024.

V kroužcích pokročilých převažují již individuální modelářské práce našich chlapců, vlastně již z velké části dospělých. Je to radost s nimi spolupracovat, protože se již nemusejí vodit za ručičku a sami aktivně vyhledávají náměty ke své práci nebo pracují na zadaných pracích potřebných pro výstavbu a provoz našeho kolejiště. Již několik let probíhá výroba nákladů pro nákladní vozy (Honza Kaštánek), delší dobu také probíhá výroba zarážedel (zakončení kusých kolejí) ze zbytků kolejnic od pokládky kolejiva (Jakub Kopkan), náš asistent Matouš Havel ve volných chvílích staví budovy a v poslední době patinuje jámu naší točny. Michal Plzák se zaučuje k práci v programu pro leptání mosazných plechů (Corell), Jiří Hloušek se začíná učit pracovat v programu Fusion pro návrh 3D výtisků, Bohouš Daníček staví rotundu v depu Světlá, Vojta Chalupa pracuje (spolu s naším druhým vedoucím Zdeňka Valtera) samostatně při návrzích pro 3D tisk. Vojta vytisknul již dříve viadukt do Ledče podle skutečné předlohy, který je již přilepen na své místo v kolejišti. V poslední době Vojta připravuje plány staniční budovy ve Světlé pro vypálení kostry budovy laserem z překližky a detailů této budovy pro 3D tisk (okenní a dveřní rámy, římsy, bosáže, atd.). V příloze tohoto článku najdete první obrázky částí této budovy. O této stavbě připravím samostatný článek. Ostatní chlapci z pokročilých (ti mladší) staví samostatně dioramata nebo dělají jiné práce.

Stavba nové stanice Čáslav
Koncem letošního léta dospěla stavba nových částí našeho kolejiště konečně k výstavbě čtvrté stanice. Na našem kolejišti dosud provozujeme celkem tři stanice - Brod, Světlá, Ledeč. Stanice Světlá a Ledeč umístěné v pracovně kroužku provozujeme trvale. Jsou spojené jednokolejnou místní dráhou (podle skutečnosti), takže při provozu v kroužcích můžeme zaměstnat pouze dva výpravčí a tři strojvedoucí. Ostatní chlapci se musejí střídat. Naší třetí stanicí je skrytá stanice Brod umístěná v předsíni provozujeme příležitostně několikrát za rok. Pokud je v provozu, mohou na kolejišti být tři výpravčí, dva signalisti ve Světlé a v Brodě a kromě toho 6 až 8 strojvedoucích. To dělá dvoukolejná trať mezi Světlou a Brodem, která potřebuje obsluhu. Naši čtvrtou stanici (Čáslav), která ještě více rozšíří počet obsluhujících osob, v současné době intenzivně budujeme.
Je to ale běh na dlouhou trať. Celé prázdniny jsme dělali různé prašné práce (jako sekání do zdi kvůli projektu vypínání zásuvek), ale potom jsme se konečně dostali také k dokončení všech pěti rámů stanice Čáslav. Museli jsme je přesně zabrousit na čelních plochách (a i to bylo velmi prašné). Abychom zajistili přesné spojení jednotlivých částí nové stanice, museli jsme přesně vyměřit polohu přesných pouzder pro spojovací čepy do jednotlivých částí nové stanice i přilehlých dílů, vyvrtat pro ně díry (lépe řečeno svrtat vždy oba sousední díly najednou) a do takto vyvrtaných děr vlepit přesná pouzdra epoxydem (pevné dvousložkové lepidlo). Během přípravy lepení jsme museli důkladně kontrolovat přesnou polohu pouzder pomocí čepů. Museli jsme také vyrobit 2 chybějící kusy kolejiště. Mezitím jsme došli s pokládkou traťových kolejí až k samotné stanici Čáslav. Koncem srpna jsem přilepil na traťovou pláň stanice Čáslav korek tlustý 5 mm (jako podkladní vrstvu pod koleje) a začátkem září jsem konečně vyměřil a narýsoval přesnou polohu kolejí na staniční pláni a zahájil pokládku kolejí již přímo ve stanici Čáslav.

Podrobnou reportáž z našich prací během letních prázdnin 2023 včetně řady ilustračních fotografií najdete v předchozím článku naší kroniky:
http://www.kzm-praha4.cz/content/06-092023-na%C5%A1e-pr%C3%A1zdninov%C3%...

Do dokončení stavby této stanice je ale před námi ještě hodně práce. Kolejivo včetně výhybek si montujeme sami z modelových kolejnic a pražcového podloží, takže to trvá dlouho (zejména montáž výhybek je náročná na přesnost a tudíž velmi pracná). Všechny kolejnice je potřeba zkrátit na potřebnou délku a jejich konce zapilovat pro navlékání do pražcového podloží. U výhybek musím vybrousit přesný tvar jazyků, opornic a kolejnic srdcovky. Chlapci z kroužků pokročilých nám však trochu pomohli tím, že navlékli metrové kolejnice pro přímé staniční koleje do pražcového podloží. Výhybky (celkem 30 kusů) ale musím montovat především já sám. Přilepené koleje a výhybky nám tak pomalu ale jistě v této stanici přibývají.
Dále bude potřeba ve stanici Čáslav zapojit všechny kolejové obvody, osadit a vyzkoušet přestavníky výhybek a zapojit jejich ovládací vodiče a v neposlední řadě vyrobit ovládací panel stanice, jakož i napájecí zdrojovou část. Doufám, že koncem školního roku 2023/24 by mohla být stanice Čáslav poprvé v provozu. To vše nyní děláme v průběhu školního roku (samozřejmě mimo hodiny našich kroužků) a pochopitelně nám jdou tyto práce mnohem pomaleji než o prázdninách. Do poloviny listopadu jsem vyrobil a položil 12 obyčejných a 2 hotové (koupené) křižovatkové výhybky na jedné straně stanice a všechny přímé staniční koleje. Chybí dokončit výhybky ve zhlaví u dveří (10 obyčejných výhybek a 1 křižovatková) a 4 odstavné koleje. Při tempu, které mám během školního roku (díky schůzkám kroužků, kdy se nemůžu pokládce kolejí věnovat) odhaduji dokončení samotné pokládky kolejí v Čáslavi (bez vydrátování kolejových obvodů) zhruba do konce ledna 2024. Koncem listopadu jsem musel práce na stavbě stanice Čáslav přerušit a věnovat se do konce roku jiným úkolům.

Dokončení vydrátování kolejových obvodů ve stanici Brod
Začátkem prosince 2023 jsem se musel vrátit ke stanici Brod, kde jsem konečně vydrátoval na jednom dílu této stanice kolejové obvody pro napájení ze čtyř SPAXů (zdrojů DCC signálu). Dříve bylo nepříjemné, když během provozu při předvánočním nebo předprázdninovém setkání byly problémy s restartem napájení kolejových obvodů po zkratu. Přitom se zkratům na kolejích při provozu nelze zcela vyhnout. Proto jsem rád, že jsem do 5.12.2023 stihnul tyto práce dokončit. Sice budeme stanici Brod napájet zatím jen ze dvou SPAXů, ale po předělání zdrojové části stanice Brod, již bude tento úkol zcela dokončen. Provoz při předvánočním setkání (16. a 17.12.2023) proběhl již bez větších problémů s napájením a potvrdil tak naše předpoklady.

Na přiložených obrázcích vidíte
- modelový provoz s přepravou nákladů v kroužcích pro začátečníky
- práci při výkladu teorie v kroužcích pro začátečníky
- pracoviště při pokládce kolejiva ve stanici Čáslav. Připadá vám to jako velká hromada nářadí a materiálu? Ano je to tak. Ale všechno to nářadí i materiál jsou k pokládce kolejiva nutně potřebné.

Na dalších snímcích vidíte:
- prach po přebroušení hlav malých vrutů pro uchycení kolejnic na hranicích částí kolejiště. Prach se musí před lepením kolejí pečlivě vyluxovat. Nyní již bude možno položit a přilepit koleje a připájet kolejnice k vrutům na této hranici částí stanice.
- lepení prvních dvou přímých staničních kolejí kolejí disperzním lepidlem
- staniční koleje nalepeny až do poloviny nové stanice Čáslav
- kontrola dílů staniční budovy žst. Světlá vypálených laserem z překližky dle návrhu Vojty Chalupy
- předrátování krajního dílu stanice Brod

©A.T. - 5.10.2023, poslední revize článku 8.12.2023